ΟΑΕΔ

Ο Ο.Α.Ε.Δ. εδράζεται σε τρεις πυλώνες λειτουργίας: α) την προώθηση στην απασχόληση, β) την ασφάλιση της ανεργίας και την κοινωνική προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, και γ) την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Αποτελεί τη δημόσια αρχή και κεντρική δομή διαχείρισης:

  1. των ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας για την ανάσχεση της ανεργίας, για την προώθηση της απασχόλησης και την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων,
  2. των παθητικών πολιτικών που αφορούν σε μέτρα ασφάλισης της ανεργίας (βασικό επίδομα ανεργίας) και άλλων επιδομάτων και παροχών κοινωνικής προστασίας (μητρότητας, οικογενειακό, λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών ΟΑΕΔ),
  3. των ενεργητικών πολιτικών για την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση (σύστημα Μαθητείας).

Ο ΟΑΕΔ είναι ο δημόσιος φορέας που εφαρμόζει με επιτυχία το σύστημα της Μαθητείας στη χώρα μας. Ο Οργανισμός δραστηριοποιείται στον τομέα της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη λειτουργία 51 Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, 29 Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και 30 Γραφείων Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΓΔΕΕ) που λειτουργούν στις εκπαιδευτικές του δομές.

Μαθητεία είναι το εκπαιδευτικό σύστημα που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ διαρκεί δύο έτη (τέσσερα εξάμηνα).

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στο σχολείο.

Κάθε χρόνο φοιτούν 10.000 μαθητές περίπου στις Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ. Οι μαθητές ΕΠΑΣ αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ασκούμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της εθνικής οικονομίας σε πολλές τεχνικές ειδικότητες.

Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι ο αρμόδιος φορέας για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μαθητών των ΕΠΑΣ, οι οποίοι μετά την αποφοίτηση τους έχουν επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 4.

CJD Maximiliansau

Το εκπαιδευτικό κέντρο της CJD Maximiliansau προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικής κατάρτισης και ένταξης. Μέσω ατομικής συμβουλευτικής και υποστήριξης δίνουμε στους ανθρώπους νέες επαγγελματικές και προσωπικές προοπτικές. Στην Περιφέρεια της CJD απασχολεί περισσότερους από 700 ειδικευμένους εργαζόμενους ετησίως για πάνω από 15 000 συμμετέχοντες σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Η CJD προσφέρει ετησίως για 155.000 νέους και ενήλικες ανθρώπους προσανατολισμό και μελλοντικές ευκαιρίες. Υποστηρίζονται και αναπτύσονται από 9.500 πλήρους απασχόλησης και πολλούς εθελοντές εργαζόμενους σε πάνω από 150 θέσεις. Βασίζεται στην χριστιανική αντίληψη ενός ανθρώπου με όραμα:

Κανείς δεν πρέπει να πάει χαμένος!

EVTA

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, EVTA, είναι ένα δίκτυο ευρωπαϊκών οργανισμών στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια των 15 χρόνων της, η EVTA έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα στον τομέα της ευρωπαϊκής επαγγελματικής κατάρτισης. Μέσω EVTA τα μέλη της διαμορφώνουν και ενημερώνονται σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ και συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανάπτυξης.

Η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της EVTA είναι το οικοσύστημα 4 πυλώνων του ανθρώπινου κεφαλαίου, που περιλαμβάνει κατάρτιση, απασχόληση, καινοτομία και επιχειρηματικότητα.

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι μη κερδοσκοπικός φορέας υλοποίησης μελετών και ερευνών, που αφορούν τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας.

Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2006 με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ. Αποτελεί τον επιστημονικό της σύμβουλο σε θέματα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών.

Ασχολείται με τα ζητήματα της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της φορολογίας, του ανταγωνισμού, της ασφάλισης και άλλων θεμάτων που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις.

Παρακολουθεί εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ τις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις και αξιολογεί την πορεία των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Επιπλέον, αποτελεί τον οργανισμό της ΓΣΕΒΕΕ που ασχολείται με τη δια βίου εκπαίδευση και συνεργάζεται στενά με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ που σχεδιάζει και υλοποιεί ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης.

ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Τι είναι το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

To Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) ιδρύθηκε το 1990, ως αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με στόχο να συμβάλλει στην επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος.

Οργανωτική διάρθρωση

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ έχει πανελλήνια διάρθρωση και αποτελείται από μια Κεντρική Δομή και 17 περιφερειακές στο σύνολο των γεωγραφικών - διοικητικών περιφερειών της χώρας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ απευθύνεται στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις του αφορούν στο εργατικό δυναμικό (εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα) καθώς και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως οι άνεργοι και οι μετανάστες.
Ως κοινωνικός εταίρος συμμετέχει τόσο στον Κοινωνικό Διάλογο (και σε επιτροπές που επηρεάζουν τη διαμόρφωση πολιτικών) όσο και στον επιστημονικό διάλογο μαζί με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς.

Μέσω των δικτυώσεων που έχει αναπτύξει έχει δημιουργηθεί ένα ευρύ πεδίο παρέμβασης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

BFI Oberösterreich

Το BFI- Ινστιτούτο Επαγγελματικής Προόδου αποτελεί ένα ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης στην Άνω Αυστρία. Το BFI Άνω Αυστρία παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε ένα ευρύ πεδίο τομέων. Μέρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του, επικεντρώνεται κυρίως σε δράσεις κατάρτισης με στόχο την (επαν) ένταξη των ανέργων ή μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας. Αυτές οι σχετικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δράσεις σχεδιάζονται και οργανώνονται σε στενή συνεργασία με την αυστριακή Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (AMS) και τις εταιρείες.