ΟΑΕΔ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός του ΟΑΕΔ είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας, την ασφάλιση κατά της ανεργίας, την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη σύνδεσή της με την απασχόληση, την πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού.

Η λειτουργία του ΟΑΕΔ εδράζεται σε τρεις πυλώνες: α) την προώθηση στην απασχόληση, β) την ασφάλιση της ανεργίας και την κοινωνική προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, και γ) την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Ο ΟΑΕΔ αποτελεί τη δημόσια αρχή και κεντρική δομή διαχείρισης:

– των ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας για την ανάσχεση της ανεργίας, για την προώθηση της απασχόλησης και την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων

– των παθητικών πολιτικών που αφορούν σε μέτρα ασφάλισης της ανεργίας (βασικό επίδομα ανεργίας) και άλλων επιδομάτων και παροχών κοινωνικής προστασίας (μητρότητας, οικογενειακό, λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών)

– των ενεργητικών πολιτικών για την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση (σύστημα Μαθητείας).

CJD Maximiliansau

Το εκπαιδευτικό κέντρο της CJD Maximiliansau προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικής κατάρτισης και ένταξης. Μέσω ατομικής συμβουλευτικής και υποστήριξης δίνουμε στους ανθρώπους νέες επαγγελματικές και προσωπικές προοπτικές. Στην Περιφέρεια της CJD απασχολεί περισσότερους από 700 ειδικευμένους εργαζόμενους ετησίως για πάνω από 15 000 συμμετέχοντες σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Η CJD προσφέρει ετησίως για 155.000 νέους και ενήλικες ανθρώπους προσανατολισμό και μελλοντικές ευκαιρίες. Υποστηρίζονται και αναπτύσσονται από 9.500 πλήρους απασχόλησης και πολλούς εθελοντές εργαζόμενους σε πάνω από 150 θέσεις. Βασίζεται στην χριστιανική αντίληψη ενός ανθρώπου με όραμα:

EVTA

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, EVTA, είναι ένα δίκτυο ευρωπαϊκών οργανισμών στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια των 15 χρόνων της, η EVTA έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα στον τομέα της ευρωπαϊκής επαγγελματικής κατάρτισης. Μέσω EVTA τα μέλη της διαμορφώνουν και ενημερώνονται σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ και συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανάπτυξης.

Η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της EVTA είναι το οικοσύστημα 4 πυλώνων του ανθρώπινου κεφαλαίου, που περιλαμβάνει κατάρτιση, απασχόληση, καινοτομία και επιχειρηματικότητα.

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι μη κερδοσκοπικός φορέας υλοποίησης μελετών και ερευνών, που αφορούν τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας. Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2006 με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ. Αποτελεί τον επιστημονικό της σύμβουλο σε θέματα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών.

Ασχολείται με τα ζητήματα της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της φορολογίας, του ανταγωνισμού, της ασφάλισης και άλλων θεμάτων που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις.
Παρακολουθεί εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ τις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις και αξιολογεί την πορεία των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Επιπλέον, αποτελεί τον οργανισμό της ΓΣΕΒΕΕ που ασχολείται με τη δια βίου εκπαίδευση και συνεργάζεται στενά με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ που σχεδιάζει και υλοποιεί ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης.

ΙΝΕ ΓΣΕΕ

To Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) ιδρύθηκε το 1990, ως αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με στόχο να συμβάλλει στην επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος.

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ έχει πανελλήνια διάρθρωση και αποτελείται από μια Κεντρική Δομή και 17 περιφερειακές στο σύνολο των γεωγραφικών - διοικητικών περιφερειών της χώρας. Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, μέσα από την πολύχρονη εμπειρία του, έχει αναπτύξει ποικίλες ολοκληρωμένες, πολυδιάστατες και διασυνδεδεμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό, κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, στις παρακάτω κατηγορίες:

– Την έρευνα, μελέτη και τεκμηρίωση θεμάτων που ενδιαφέρουν τη ΓΣΕΕ, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις-μέλη της, εργαζόμενους και ανέργους.

– Τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ανάπτυξη προγραμμάτων διά βίου μάθησης. Την ανάπτυξη συστήματος συνδικαλιστικής εκπαίδευσης-επιμόρφωσης.

– Την παρατήρηση και επιστημονική ανάλυση των κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων της εποχής μας.

– Την ανάληψη διεθνών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

BFI Oberösterreich

Το BFI – Ινστιτούτο Επαγγελματικής Προόδου αποτελεί ένα ίδρυμα επαγγελματικής κατάρτισης στην Άνω Αυστρία. Το BFI Άνω Αυστρίας παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε ευρύ πεδίο τομέων. Μέρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του επικεντρώνεται κυρίως σε δράσεις κατάρτισης με στόχο την (επαν-)ένταξη των ανέργων ή μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας. Οι σχετικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δράσεις σχεδιάζονται και οργανώνονται σε στενή συνεργασία με την αυστριακή Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (AMS) και τις επιχειρήσεις.