Βασικά σημεία

 • Τίτλος: “Δίκτυο Επαγγελματικών Σχολών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στον κλάδο των Μεταλλικών Κατασκευών
 • Διακριτικός τίτλος: INNO-APPRE-NET
 • Κωδικός έργου: 2014-1-EL01-KA202-001564
 • Διάρκεια: 36 μήνες
 • Προϋπολογισμός: 385.940€
 • Περίοδος υλοποίησης: 1/9/2014 – 31/8/2017
 • Έξι εταίροι: Ελλάδα (3), Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία

Στόχοι

 • Ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευόμενων και η ανίχνευση των αναγκών των πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών.
 • Ο σχεδιασμός ενός πιλοτικού προγράμματος για τη μαθητεία, του αντίστοιχου αναλυτικού προγράμματος, η ενίσχυση της πρακτικής άσκησης στις πολύ μικρές επιχειρήσεις του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών, καθώς και η πιστοποίηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων.
 • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη δικτύου πολύ μικρών επιχειρήσεων του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών, η διερεύνηση διαδικασιών για την υποστήριξη του δικτύου.

Καινοτομίες

 • Αναγνώριση των μαθησιακών αναγκών των μαθητευομένων στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών.
 • Προσδιορισμός των «πράσινων» δεξιοτήτων που απαιτούνται στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών.
 • Ανάπτυξη μιας μεθοδολογικής προσέγγισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα μεταλλικών κατασκευών για τη δημιουργία θέσεων μαθητείας.
 • Σχεδιασμός ενός 12μηνου προγράμματος μαθητείας.

Ομάδες ενδιαφέροντος

 • Σχετικοί δημόσιοι φορείς και φορείς εθνικής εμβέλειας (αρχές που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση πιστοποιήσεων τεχνικών επαγγελμάτων),
 • Εκπρόσωποι των ΜΜΕ και των κοινωνικών εταίρων,
 • Επαγγελματικές οργανώσεις του τομέα των μεταλλικών κατασκευών,
 • Πάροχοι κατάρτισης και μαθητείας (εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλοι φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης).

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Ο προσδιορισμός των αναγκών κατάρτισης των μαθητευόμενων και των απαιτήσεων των πολύ μικρών επιχειρήσεων του τομέα μεταλλικών κατασκευών σε δεξιότητες.
 • Ο σχεδιασμός ενός καινοτόμου προγράμματος μαθητείας διάρκειας 12 μηνών και του σχετικού προγράμματος σπουδών (πρόγραμμα κατάρτισης, μέθοδοι και υλικά, διαδικασίες πρακτικής άσκησης σε εταιρείες, απαραίτητος εργαστηριακός εξοπλισμός, σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κλπ).
 • Η εφαρμογή και η αξιολόγηση του προγράμματος μαθητείας.
 • Ο σχεδιασμός και η δημιουργία ενός ενδιάμεσου δικτύου μαθητείας στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών, μεταξύ των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των σχολών κατάρτισης.